Klima og klimaforandringer

 • Solen er drivkraften bag alle klimaforhold.
  • Udsender kortbølget stråling som opvarmer vand, land, bygninger, planter osv.

Vinde

 • Intertropisk konvergenszone,
  • Der hvor passatvindene mødes.
 • Passatvind,
  • Blæser fra vendekredse mod ækvator.
  • Blæser konstant fra østlig retning.
 • Vestenvind,
  • Nord for passatvind på nordside, syd på sydsiden.
  • Retningen er præget af vandrende lavtryk.

Luft og lufttryk

 • Luft afkøles 1 grad pr 100 meter.
 • Når man måler lufttrykket, måler man hvor mange luftmolekyler der er i et vist område.
  • Vægten af den luftsøjle som er over målepunktet.
  • Lufttryk måles i bar/millibar.
 • Luft består af 78% kvælstof, 21% ilt og 1% andre gasser (fx CO2, SO2, CH4)

Højtryk og lavtryk

 • Vinden blæser rundt om lavtryk mod uret ved den nordlige halvkugle og med uret hvis det er højtryk.
  • Modsat på den anden side af halvkuglen.
 • Ved ækvator er der permanent lavtryk.
 • Ved Polerne er der permanent højtryk.
  • Dette skyldes at solens stråler afgiver det termiske tryk – ved polerne bliver det ikke varmt nok, ved ækvator bliver det meget varmt.
 • Mellem polar og ækvator er der dynamiske tryk – dvs. de vandrer, også kaldet vandrende lavtryk.

Jetstrøm

 • Når de kolde og varme strømme mødes –
  • Det varme stiger højere op end det kolde – eller den kolde tunge luft skubber sig under den varme.
  • Er temperaturforskellen meget stor, vil der ske en hvirveldannelse (strøm),
   • Dette kaldes den polare jetstrøm.
  • Vokser trykforskellene i højden kan det resultere i orkaner.
  • Om vinteren kan de jetstrømme, hvor forskellene er størst, komme op på 200kmt.
  • Følger man den polare jetstrøm i fly fra Amerika til Europa, kan man spare både tid og brændstof.
  • Den subtropiske jetstrøm ligger ved de 30grader – dvs. i subtroperne.
   • I ørkenen.
   • Der er lavtryk pga. varme.
   • Luften stiger da varm luft er lettere end kold luft.
   • Bliver hevet hen mod højtrykket i subtroperne – bliver nedkølet undervejs og falder til jorden.

vind_stor.jpg

Termiske tryk

 • Termiske tryk betyder at de er lavet af solen – enten højtryk eller lavtryk.
 • Det blæser altid mod højtryk fra lavtryk – hvis de er i samme niveau.
 • Når luft opvarmes, udvides det, bliver lettere og stiger til vejrs.
 • Varm luft er lettere end kold luft.
 • Kold luft søger mod jorden, varm luft søger op.
 • Ved ækvator er det termiske tryk permanent lavtryk.

Corioliskraften

 • Jordens rotationskraft.
 • Omkring ækvator drejer jorden med 1670kmt, ved nordpolen drejer den med 0kmt.
 • Ved ækvator er corioliskraften 0.
  • 23garder nord og syd for ækvator kaldes det også orkan-bælte ved de tropiske bælter.
  • Orkaner kan ikke dannes ved ækvator da det ikke blæser nok selvom vandet er varmt nok til det.
 • Vindene vil ikke kunne ramme korrekt op eller ned, da forskellige vinde blæser i forskellig styrker.
  • Disse vinde blæser mod øst.

konvektionsstrømme

Dugpunkt

 • En luftmasse afgiver sin fugtighed når den er mættet ved 100% vanddamp, når den begynder at afgive sin fugt og når den forsat afkøles.
  • Dette kaldes dugpunkttemperatur.
 • Afkøles luften tilstrækkeligt, vil den nå sit mætningspunkt når temperaturen er faldet til dugpunkttemperaturen.
 • Afkøles den yderligere, vil vanddampen blive til dråber eller iskrystaller.
 • Den absolutte luftfugtighed er den mængde vanddamp (antal g) der er i 1m3 af en given luft.
 • Den relative luftfugtighed angiver hvor meget vanddamp der er i luften i forhold til hvad der maksimalt kan være ved den givne temperatur.

Skyer, tåge og dis

 • Skyer består af små vanddråber eller iskrystaller,
  • Dannes når luften afkøles til under dugpunktet.
 • Tåge og dis dannes tæt ved jordoverfladen.
  • Er sigtbarheden under 1000 m, kaldes det tåge,
  • Over, kaldes det dis.
 • Advektionståge dannes når varm og fugtig luft strømmer henover kold land- eller havoverflade.
 • Udstrålingståge dannes når der ikke er skyer.
  • Dette dannes når udstrålingen er stor og temperaturen derved falder til under dugpunktstemperaturen.
   • Dannes især over søer og moser.
  • Når luften bliver koldere end vandet dannes der jordnære skyer,
   • Dette kaldes også mosekonebryg.

Nedbørstyper

Orografisk nedbør

Også kaldet stigningsregn eller Föhnprincippet

 • Findes i forbindelse med større bjerge.
  • Fugtig luft som passerer en bjergkæde og afgiver nedbør.
  • Når det synker ned på bjergets modsatte side vil luften være tør og varm.
 • En vind presser en luftmasse op over et bjerg,
 • Luften vil afkøles en grad pr. 100 meter til den har nået mætningspunktet,
 • Først vil der dannes skydråber og er bjerget højt nok vil der komme regndråber,
 • Disse vil falde som regn eller sne.

Frontnedbør – og vandrende lavtryk

 • Findes i forbindelse med polarfronten.
  • På grænsen mellem de kolde, polare luftmasser og de lune, subtropiske luftmasser.
 • Frontnedbør,
  • Vejrmekanismen vi finder på vores breddegrader og den som bringer mest nedbør.
  • Denne form for nedbør dannes langs grænsen mellem en kold og en varm luftmasse.
  • Den varme luftmasse, i forhold til den kolde luftmasse, vil altid indeholde mere vanddamp, og i kontaktzonen vil den varme luft blive nedkølet, hvorved den kondenserer til bittesmå vanddråber.
  • Disse vanddråber bliver større og større, indtil de ikke længere er i stand til at holde sig oppe i luften og falder ned.
  • Varmfrontens regn varer som regel længere end koldfronten, fordi at den front ikke står lige så lodret som koldfronten, og dermed dækker varmfronten over et større areal.
 • Vandrende lavtryk,
  • Et vandrende lavtryk dannes ved polarfronterne, både på den nordlige og den sydlige hemisfære.
  • Det er her kold luft mødes fra samme retning som polerne og varm luft fra samme retning som ækvator.
  • Hvis man tager udgangspunkt i den nordlige halvkugle afbøjes den kolde luft fra nord til højre og den varme luft ligeså.

Konvektionsnedbør

Også kaldet varmetordenregn

 • Findes i forbindelse med ITK-zonen og i troperne.
 • Opstår når solen har opvarmet jorden, de jordnære jordlag vil udvide sig og stige til vejrs.
 • Denne opstigning betyder at der i højden strømmer luft væk, mens der ved jordoverfladen strømmer ny luft til området.
 • Er udviklingen kraftig nok, så vil der tilføres og opstige så meget luft at der ville kunne dannes flere kilometer høje tordenskyer.
 • I disse tordenskyer vil der kunne frigives store mængder nedbør og forsage regn med stor intensitet.

ITK-zonen

 • InterTropisk Konvergens zone.
 • Det lavtryksbælte ved ækvator, hvor passatvindene mødes, kaldes ITK-zonen.
 • Corioliskraften er for svag (0) til at der kan dannes orkaner.
 • Der er konstant termisk lavtryk, pga. varmen fra solen.
 • Vennekredsen ligger ved 23,5 grader nord og syd – solen rammer ikke længere vinkelret.
 • Nordøst-Passat og sydøst-Passat blæser ind (højtryk) mod lavtrykket.
 • Når de mødes blæser de op I atmosfæren.
  • Er der luftfugtighed når de stiger op, vil det regne meget,
  • Dette sker fordi de kan have meget vand med, da luften er varmet og kan holde på mere vand.
 • Ligger nord for ækvator om sommeren, syd om vinteren.
 • ITK-zonen kan bue henover jorden da, der er stor forskel på trykkene. Højtrykket vil blive trukket mod det lavtryk som er stærkest.

Vejrfænomener

Monsun

 • Mest udpræget på store kontinenter på den nordlige halvkugle.
 • Om sommeren vil landet blive mere opvarmet end havet omkring.
 • Dermed bliver luften over kontinent, varmere end luften over havet.
 • Om sommeren opstår der et termisk lavtryk ved overfladen, og et termisk højtryk ca 10 km højde.
 • Det termiske lavtryk suger varm og fugtig luft til sig fra havet.
 • Den vind der opstår her kaldes
 • Når den varme luft suges mod lavtrykket, og møder høje bjerge, sker der en kraftig opstigning og afkøling.
 • Dette resulterer i
 • Monsunvind er den primære årsag til sommerregn.
 • Om vinteren vil luften over landet afkøles og der vil dannes et højtryk ved overfladen og et termisk lavtryk ca 10 km højde.
 • Dette kaldes vintermonsun. Der vil nu blæse en kold og tør vind fra højtrykket ud mod havet.

Orkaner

 • Orkan er en betegnelse for, når en vind blæser med mere end 32,7 m/s.
 • Tropiske orkaner (tropiske cykloner) kan kun opstå over havet.
  • Der skal tilføres varm og fugtig luft,
  • Havtemperaturen skal være mindst 27grader,
  • Kan ikke dannes for tæt ved ækvator, da der ikke er nok corioliskraft.
   • Dannes I stedet 10grader nord og syd for ækvator.
  • Orkan længer fra ækvator kaldes ikke tropisk.
   • Disse opstår ikke på samme måde, men fordi forskellen mellem varm og kold luft udvikler kraftige lavtryk.
   • Man vil ofte se dissse orkaner om efteråret/tidligt vinter,
   • Dette er fordi forskellen mellem den varme subtropiske luft og den kolde polare luft er størst.

131_klima.jpg

Klima- og plantebælter

 • For at beskrive et steds klimatiske forhold, anvender man hydrotermfigurer.
 • I Danmark bruger man normalt Vahls
  • Vahl inddelte jorden i 4 klimazoner,
   • Tropisk,
   • Subtropisk,
   • Tempereret,
  • Zonerne byggede blandt andet på, at gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste måned, spiller en altafgørende rolle for vækstperiodens længde.
  • Nedbøren i den enkelte zone kan variere meget, men da det har afgørende betydning for plantevæksten, så inddelte Vahl de enkelte klimazoner i plantebælter efter hvor meget nedbør der faldt.
  • Plantebælter kan også defineres som, hvordan jorden så ud, hvis ikke vi mennesker boede der.

4.jpg

Drivhuseffekt

 • For at jordens energi er i balance, skal den energi, som kommer fra solen mod kloden, også væk igen. Hvis ikke, resulterer det i at jorden enten bliver varmere eller koldere – alt efter omgivelserne.
 • Størstedelen af varmetilførselen kommer fra solen, som udsender kortbølget strålingsenergi.
 • Sollys afgiver de kortbølgede stråler,
  • 500 nanometer (5-7) er den mest almindelige.
  • Denne er det synlige lys, som har en kort bølgelængde.
  • Solen udgiver stråler kun om dagen.
 • Når solens lys varmer jorden afgiver denne en varmestråle, fra jorden tilbage til rummet,
  • 20 mikrometer (2-5)
  • Dette er den langbølgede udstråling (infrarød).
  • Jorden udgiver stråling hele døgnet.
 • Det er bølgelængderne som afgør om og hvordan bølgerne kan trænge igennem atmosfærens gasser eller om den absorberes af dem.
 • Forskellen på bølgelængderne fra solen til jorden og jorden til solen, betyder at solen trænger lettere igennem gasserne og ned til jordoverfladen, end jordens udstråling trænger igennem atmosfæren og ud i verdensrummet.
  • Dette ovenstående er drivhuseffekten.
  • Jorden og dens atmosfære kan sammenlignes med drivhuset og dets glasvægge.
  • Drivhuseffekten er når drivhusgasser reflekterer jordens langbølgede udstråling.
  • Ozonlaget (O3) reflekterer solens ultraviolette stråler – dvs. ozonlaget beskytter mod farlige stråler.
  • Varmen fra jorden (langbølgede) kan ikke komme ud pga. glasset og derfor bliver det varmere i drivhuset end udenfor.
  • Hvis drivhusgasser i atmosfæren øges, svarer det til at glasset i drivhuset bliver tykkere.
  • Derved vil det blive endnu sværere for de langstrålede bølger at komme ud.
  • Til gengæld kan de kortbølgede fra solen stadig komme ind, og derved bliver jorden opvarmet og balancen er i ubalance.
 • Ikke al indstråling fra solen, når at ramme jorden.
  • En stor del bliver absorberet af vanddamp og CO2.
  • En del bliver reflekteret af skyerne, hvorpå energien sendes direkte tilbage ud i rummet.
   • Denne del bidrager ikke til jordens opvarmning.
  • En lille del spredes, reflekteres eller absorberes i atmosfæren.
  • En lille del reflekteres tilbage til verdensrummet (albedoen).
 • Jordens varmeafgivelse,
  • Hvis ikke drivhuseffekten eksisterede, så ville jorden være meget koldere – i gennemsnit 33grader koldere.
  • Der er forskellige gasser i atmosfærens nederste lag. De vigtigste er vanddamp, CO2, CFC, methan og lattergas.
 • Jo højere koncentrationen af gassen, des større stråling vil blive absorberet.
  • Jo højere koncentration af drivhusgasser, jo mindre varme vil slippe ud i rummet.
  • Det bidrager også til et varmere klima.
 • Udover stråling, så udgiver jorden også energi i form af varmeledning direkte mellem jord og atmosfære, samt via fordampning.

Drivhusgasser

Drivhusgas Menneskeskabte kilder Opvarmning af kloden i %* Opvarmningsevne CO2=1
Kuldioxid, CO2 Afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, gas).

Fældning og afbrænding af skove.

50% 1
CFC- og HCFC-gasser Anvendes i køleanlæg, til aircondition, skumplast, opløsningsmidler, sterilisation m.m. 20% 12-15.000
Methan, CH4 Gæringsgasser fra rismarker, lossepladser.

Udslip fra gas- og olieudvinding.

15% 21
Lattergas, N2O Kvælstofbaseret kunstgødning.

Afbrænding af fossilt brændsel og biomasse.

5% 200

*Usikkerhed med procenterne. Vanddamp og ozon i de nedre luftlag spiller også en rolle.

 • Der findes naturlige og menneskeskabte drivhusgasser.
 • Den vigtigste drivhusgas er vanddamp.
 • Afbrænding af fossile brændstoffer kan bidrage til drivhuseffekten da det udleder CO2, som ikke kan slippe ud af atmosfæren.
 • For at noget er bio neutralt, så skal der plantes lige så meget som der afbrændes.

Biobrændsel

 • Brændsel bruges til transport, industri, el, opvarmning, lys og elektriske apparater (privat strømforbrug).
 • Biobrændsel,
  • Halm, træ, raps, sukkerrør, biogas,
   • Rasp og sukkerrør er kun bio neutrale, hvis der plantes lige så meget som der brændes. Det er dårligt da det udpiner jorden.
  • For at producere biobrændsel skal man plante det på jord, som man ville have brugt til at dyrke fødevarer på – derved mangler der plads.
  • Bruger man gødning kan det gå i grundvandet (nitrat og fosfat) – ødelægger søer og vandløb.
  • Problemet med kunstgødning er at det koster meget energi at lave.
 • Vedvarende energi/brændsel,
  • Sol, solfanger, solceller,
  • Vind, vindmøller,
  • Vand, tidevand, omvendt vindmølle,
  • Geotermisk energi, jordvarme,

Danmark i fremtiden

 • CO2 kan oplagres af planter, havet og plankton i havet.
 • Havniveauet stiger – pga. vandet udvider sig ved varme, indlandsisen smelter, permafrost smelter (Sibirien).
 • Bliver et par grader varmere og mere nedbør,
  • Mest om sommeren
 • Længere vækstsæson,
 • Sommer, vejret er meget ulige fordelt,
  • Mest ekstrem regn,
  • Mere tørke, (vi kan vande med grundvand/kunstgødning),
  • Mindre tilsaltning,
 • Efterår,
  • Mest regn i høstsæson,
 • Vinter,
  • Mindre frost,
  • Mere regn,