Forfatterportrætter

Søren Ulrik Thomsen

 • Født 8. maj 1856.
 • Udgivet syv digtsamlinger samt to bind poetik og debatbogen Kritik af den negative opbyggelighed i samarbejde med Frederik Stjernfelt. De to tidligste digtsamlinger er stærkt beslægtet med værker af Thomsens samtidige digterkolleger, herunder Michael Strunge og F. P. Jac.

Halfdan Rasmussen

 • 29. januar – 2. marts 2002.
 • Danmarks mest populære digter.
 • Halfdan Rasmussens tidligste digte blev skrevet under indtryk af depressionen i 30’erne og besættelsen og var derfor overvejende advarende og pessimistiske, skønt der ind i mellem sneg sig et satirisk af slagsen ind.
 • Senere er han blevet mere kendt for sine skægge og muntre Tosserier og Børnerim, fyldt med sproglige spil og overraskelser.
 • Tosserierne er spændstige rim, der med humor i hånd behandler de mere alvorlige sider af tilværelsen, imens børnerimene gerne ligger et sted imellem de engelske nonsensrim og små, rappe historier.
 • Rasmussens tidlige digte til voksne har en tendens til at være en kende for moralistiske og højstemte for det danske sindelag, mens de senere – måske under indtryk af børnerimenes fandenivoldske univers – er mere underspillede i deres insisteren på en humanisme. Der er formodentlig ingen tvivl om, at selv om de alvorlige voksendigte er på et ganske højt niveau, folder Rasmussens sprog og talent sig fuldt ud i de legende tosserier og børnerim.
 • De mest kendte er dog “Halfdans ABC”, som også er sjove digte med hvert bogstav af alfabetet.

Christina Hesselholdt

 • Født 19. december 1962.
 • Hesselholdt er et af hovednavnene indenfor dansk 90’er-minimalisme.
 • Hendes sparsomt formulerede prosatekster danner ofte, ved at spille på ordenes dobbelte eller mangedobbelte betydninger, flere lag i teksten. Med kortprosasamlinger som Hovedstolen.
 • Hovedstolen beskæftiger sig med, hvordan man erindrer barndommen.
  • Den logisk fremadskridende kronologi er erstattet af en ligestilling af de forskellige minder, der danner en fornemmelse af stilstand.
  • Bogens problematik er en skilsmisse mellem hovedpersonens far og mor, såvel som hendes forhold til sine bedsteforældre.
  • Begrebet ‘faren’ bliver behandlet i alle sine facetter, både som far, farfar, Gud og det farlige. Titlen henviser til Per Højholt, der engang sagde at en forfatter ikke bør tage af hovedstolen, dvs. skrive selvbiografisk.
  • Før nogle af bogens kapitler optræder citater, der kan tolkes som familiemedlemmernes reaktioner på de tekster, forfatteren har præsenteret for dem.
  • Nogle gange er de uenige i hvad der er sket, og således tjener reaktionerne til at ‘korrigere’ den virkelighed, der bliver præsenteret i teksterne, så grænsen mellem virkelighed og fiktion bliver udvisket.
  • De 50 fiktioner står blandt andet også for 50 kapitler, og de kapitler er meget små, men med mange detaljer.
  • Erindringerne er meget korte, og det har noget at gøre med, at børns erindringer fra deres barndom kun er små glimt. De kan ikke huske alting i detaljer, men nogle ting vil altid stå klart for dem, som var det i går.

Jens Andersen

 • Født 15. november 1955.
 • Opsagde Jens Andersen sit job som litteraturredaktør på Berlingske for at for at blive forfatter og foredragsholder på fuld tid.
 • Det kom der i oktober 2014 bogen Denne dag, et liv – en biografi om Astrid Lindgren.

Benny Andersen

 • 7. november 1929.
 • Dansk digter, lyriker, forfatter, komponist og pianist.
 • Benny Andersen er den mest læst og sungne moderne danske lyriker. Han mestrer det danske sprog på en underfundig måde, hvor han bringer ordspil og anden leg med ord ind i lyrikken i kombination med humor, skæve synsvinkler og små puf til danskernes dobbeltmoral.
 • Mest kendt er nok Svantes viser fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig. Hans Samlede digte 1960 – 1996 har slået alle rekorder for lyrik og er udkommet i over 130.000 eksemplarer.

Piet Hein

 • 16. december 1905 – 17. april 1996.
 • Dansk digter, forfatter, opfinder og matematiker.
 • Hein brugte pseudonymerne Kumbel, Kumbel Kumbell og Notorius Jubelco.
 • Kumbels Gruk er verdensberømte. De fleste er skrevet på dansk, men mange er oversat til mere end tyve sprog. Det er korte underfundige digte, ofte med tegninger, der forener glæde med sorg, mørke med lys. Det blev til mellem 7- og 9.000 af dem. Ét at de første og mest kendte var om den lille kat på vejen, der sgu var sin egen.
 • Hein er også kendt for sine geometriske figurer superellipsen (superellipsebordet), superellipsoiden og superægget.

Vita Andersen

 • Født 29. oktober 1942.
 • Dansk skønlitterær forfatter.
 • Meget medieopmærksomhed på grund af de usædvanligt store salgstal på over 125.000 eksemplarer, og det kontroversielle feministiske indhold – om kønsroller.
 • Knækprosa – prosadigte.
  • Prosarealistisk hverdagssprog.
  • Opstilling i strofer og vers er kun et spørgsmål om layout.

Johannes V. Jensen

 • 20. januar 1873 – 25. november 1950.
 • Johannes Vilhelm Jensen.
 • Dansk forfatter.
 • Søsteren Thit Jensen, som også var forfatter.
 • Johannes V. Jensen er kendt som en uhyre produktiv forfatter af digte, artikler, noveller og romaner.

Tom Kristensen

 • 4. august 1893 – 2. juni 1974.
 • Aage Tom Kristensen.
 • Dansk forfatter, kritiker, lyriker, prosaist og anmelder, som havde en central plads i specielt mellemkrigstidens kulturliv.
 • Et nøgleord i Tom Kristensens forfatterskab er sanselighed.
 • Han beskriver fx storbyen København som en verden af sanselig skønhed, og et værtshusslagsmål skildres som en udladning af alskens farver.
 • Mange af hans digte giver udtryk for en psykisk spænding mellem at give sig sine følelser i vold og beherske dem ad tankens vej. Han bruger en speciel sanseteknik, hvor han som digter optræder som ”øjemenneske”, der er totalt fri for moralsk eller religiøs bevidsthed, og koncentrerer hele sin opmærksomhed om løsrevne detaljer, hvis eneste kvalitet er deres sanselighed.
 • Tom Kristensens formel for oplevelsen er altså æstetisk: den konkrete virkelighed erstattes derfor af en kunstnerisk virkelighed. Overfor denne delvise opløsning af virkeligheden står dog en fast form, hvilket bl.a. ses i en fast strofeopbygning i hans digte – kaos og orden holdes i indbyrdes spænding både for oplevelsens og sprogets vedkommende.
 • Afsluttende kan man generelt sige, at 1. verdenskrigs værdisammenbrud affødte tre forskellige reaktioner hos danske forfattere.
  • Den ene var at beskrive sammenbruddet rationelt, dvs. afdække de samfundsmæssige lovmæssigheder der måtte ligge bag det øjensynlige kaos. Denne holdning indtog fx Otto Gelsted, Tom Kristensens nære ven, der blev marxist og kommunist.
  • Den anden var at slutte sig til religiøse og konservative livsanskuelser, der ville genskabe helheden med Gud som den yderste garant.
  • Den tredje var at forkaste virkeligheden som en given størrelse og se den som et ufortolket og uoverskueligt kaos: nihilisme.
  • Tom Kristensen er mest på linje med den sidste gruppe, og han regnes i dag som vores fornemmeste repræsentant for det, man kalder den ekspressionistiske modernisme, hvor han i begyndelsen af sit forfatterskab ligger nærmest den æstetiske retning for senere (fra 1930) at afsværge den og vende sig mod en mere eksistentiel forståelse af formålet med sin digtning

J. P. Jacobsen

 • 7. april 1847 – 30. april 1885.
 • Jens Peter Jacobsen.
 • I 1872 oversatte Jacobsen On the Origin of Species af Charles Darwin til dansk.
 • Nok var J.P. Jacobsen ateist som det moderne gennembruds mænd, men hans digtning er alt andet end naturalistisk.

Tove Ditlevsen

 • 14. december 1917 – 7. marts 1976.
 • Tove Irma Margit Ditlevsen.
 • Som forfatter var hun loyal mod sit ophav og talte de svages sag.
 • Personligt hungrede hun livet igennem efter anerkendelse, en social status, højere position i samfundet, og angsten for ikke at slå til fulgte hende livet igennem.
 • Fik i 1954 sønnen Peter, men i slutningen af 1950’erne faldt Tove Ditlevsen tilbage i alkohol- og pillemisbrug, og gennem 1960’erne og 1970’erne var hun flere gange indlagt på psykiatriske hospitaler.
 • I 1973 ophørte ægteskabet og tre år senere i 1976 begik Tove Ditlevsen selvmord.

Grundtvig

 • 8. september 1783 – 2. september 1872.
 • Nikolai Frederik Severin Grundtvig.
 • Dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker.
 • Han lægger navn til Grundtvigianismen og var initiativtager til folkehøjskolen.
 • Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv.
 • Det grundlæggende greb i Grundtvigs behandling af mytologien er påstanden om eksistensen af en højere gud over aserne, navngivet Alfader (et navn som i mytologiens kilder er et af Odins tilnavne.) Aserne forstås som syndere imod denne højere gud, idet de har villet været selvstændige i forhold til ham. Alfader styrer i det skjulte gennem nornerne den nordiske verden frem imod Ragnarok, hvor aserne og deres modstandere jætterne skal udslette hinanden, hvorefter alt, hvad der stod Alfader imod er fjernet, og hans egen nye, rene verden kan bryde frem.
 • Grundtvigs forsøg på at få indføjet kristendommen i sin fortolkning ender i selvmodsigelse og heterodoksi, men selve fortolkningen af mytologien er tydeligt præget af Grundtvigs kristne baggrund.
 • Det nationale lå Grundtvig på sinde. Han arbejdede intenst med den danske folkevisetradition, en interesse hans søn Svend Grundtvig overtog fra ham. Det lykkedes ham også at få nordisk mytologi gjort til folkeeje i Danmark gennem et omfattende arbejde, som han havde interesseret sig for siden begyndelsen af forfatterskabet.
 • Grundtvigs arbejde for folkeoplysningen blev indledt i 1816 med udgivelsen af tidsskriftet Danne-Virke, og hans arbejde inspirerede til oprettelsen af folkehøjskoler, hvoraf den første blev grundlagt i Rødding i 1844. Grundtvigs tanker om folkeoplysning, fik stor indflydelse på almueskolen, det der senere blev til folkeskolen.

Sten Steensen Blicher

 • 11. oktober 1782 – 26. marts 1848.
 • Dansk præst og forfatter.
 • Bedst kendt for sine digte og noveller.
 • Blicher var i 1827 overbevist om, at hans hustru var ham utro, og utroskab er derfor et ofte anvendt tema i hans noveller fra dette tidspunkt.

Jeppe Aakjær

 • 10. september 1866 – 22. april 1930.
 • Jeppe Jensen.
 • Dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil. Og en del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på Landsarkivet i Viborg.
 • Det folkelige gennembrud – hjemstavnslitteratur.

Klaus Kifbjerg

 • 15. december 1931 – 4. april 2015.
 • Dansk forfatter.
 • Konfrontationsmodernisme.
 • Under vejr med mig selv – værk.

Hans Christian Andersen

 • 2. april 1805 – 4. august 1875.
 • Dansk forfatter og digter.
 • Han var kendt for sine buketter og papirklip, og menes at have opfundet det flettede danske julehjerte.
 • Han er en af den danske guldalders hovedpersoner.
 • Han var desuden opfinderen af Tingseventyr, der er en undergenre af kunsteventyr.
 • Romantikken.
 • Den 4. september 1819 rejste den 14-årige H. C. Andersen med 13 rigsdaler på lommen til København.
 • I 1821 skrev H. C. Andersen sit første skuespil som dog bliver afvist. Kort efter bliver hans først bog udgivet.
 • Efter godt tre års ophold i hovedstaden modtog den 17-årige H. C. Andersen en donation af kong Frederik 6.. Den muliggjorde hans videre uddannelse på den velrenommerede latinskole i Slagelse.
 • I 1831 udkom hans første egentlige digtsamling, og han var på sin første udlandsrejse, der gik til Tyskland.
 • Det var med eventyrene, at H.C. Andersen fik den største succes.

Astrid Lindgren

 • 14. november 1907 – 28. januar 2002.
 • Astrid Anna Emilia Ericsson.
 • Svensk forfatter.
 • Børnebøger og noveller.
 • Parallelt med sit store forfatterskab arbejdede Astrid Lindgren fra hun var 40 år og de næste 25 år som forlagsredaktør på forlaget Rabén & Sjögren, der udgav alle hendes bøger. Hendes voksenliv og arbejdsliv, bortset fra forfatterskabet, kender man ikke meget til, da hun værnede om sit privatliv.
 • Meget af forfatterskabet er præget af opvæksten i Småland i begyndelsen af 1900-tallet. Herfra hentede hun naturen og miljøet til de fleste af sine bøger.
 • Pippi Langstrømpe, Ronja Røverdatter.
 • Da Lindgren debuterede som forfatter, var hun inde i en periode med sygdom, ængstelse og bekymring for familien. Særligt efteråret 1944 havde været meget krævende, og hun var spontant begyndt at skrive med stor glæde. Skriveret blev en flugt fra virkeligheden og en terapi, når bekymringerne satte ind, og hun kom styrket ud. ”Når jeg skrev, var jeg utilgængelig for alle sorger.”
 • Astrid Lindgren var meget politisk aktiv, og i de sidste 30 år af sit liv, deltog hun ofte i samfundsdebatten.
 • Hun var imod svensk medlemskab af EU, hun forsvarede husdyr og var aktiv i miljødebatten.

Wolfgang Amadues Mozart

 • 27. januar 1756 – 5. december 1791.
 • Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophius Mozart.
 • En af de største komponister af klassisk musik.
 • Han er en af wienerklassikkens mestre og en af de mest populære komponister nogensinde.
 • Selv om han døde som kun 35 år gammel, skabte han et omfangsrigt livsværk, der dækkede alle hans tids musikalske genrer: operaer, balletmusik, symfonier, solokoncerter (for klaver, violin og bratsch, valdhorn, tværfløjte, klarinet og obo), messer, lieder, strygekvartetter, sonater og megen anden kammermusik.
 • Theophilus betyder “elsket af Gud.”

P. A. Heiberg

 • 16. november 1758 – 30. april 1841.
 • Peter Andreas Heiberg.
 • Dansk forfatter og filolog.
 • Gift med Thomasine Gyllembourg.
 • Mange af Heibergs forbilleder var franske og typisk prægede af oplysningstidens tanker, men især den danske samtidige Niels Ditlev Riegels inspirerede og støttede ham til at skrive sine stærkt samfundskritiske tekster. De to udviklede også et varmt venskab.

Adam Oehlenschläger

 • 14. november 1779 – 20. januar 1850.
 • Adam Gottlob Oehlenschläger.
 • Dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil.
 • Hans skuespil findes bevaret i Dramatisk Bibliotek på Det Kongelige Bibliotek.
 • Han regnes for Danmarks første store romantiske forfatter – Romantikken.
 • Guldhornene og Det er et yndigt land.
 • Efter digterens død sørgede hans søn for at der i 1850-1851 udkom en væsentligt forøget udgave i fire bind under titlen Erindringer. Dette er et af Den danske Guldalders bedste prosaværker, og giver et enestående billede af Romantikkens tidlige gennembrud og den talrige vennekreds omkring digteren. Man skal dog tage højde for at der hist og her er aftryk af forfatterens synspunkter i nogle af personskildringerne.

Henrik Pontoppidan

 • 24. juli 1857 – 21. august 1943.
 • Dansk forfatter som hovedsageligt skrev romaner.
 • Hans tre hovedværker er Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige.
 • Pseudonym – Rusticus og Urbanus.
 • De bøger Pontoppidan skrev i sin ungdom var stærkt samfundskritiske og levede op til Georg Brandes’ parole om at sætte problemer under debat.
 • Det moderne gennembrud & Socialrealisme.
 • Pontoppidans romaner og noveller giver et usædvanlig omfattende billede af hans land og tidsalder.

Herman Bang

 • 20. april 1857 – 29. januar 1912.
 • Herman Joachim Bang.
 • Dansk kritiker, forfatter og journalist.
 • Det moderne gennembrud.
 • Herman Bangs journalistik var en væsentlig forudsætning for hans litterære forfatterskab. I 2007 udkom Bangs artikler fra Nationaltidende 1879-1884 under titlen “Vekslende temaer”. Nogle af artiklerne er klassisk læsning som “Branden” om Christiansborgs brand. I den udfolder Bang hele sin impressionistiske stil.

Amalie Skram

 • 22. august 1846 – 15. marts 1905.
 • Bertha Amalie Skram.
 • Norsk forfatter. Romaner og noveller.
 • Det moderne gennembrud.
 • Amalie Skram var knyttet til den naturalistiske retning i litteraturen, hvor menneskene fremstilles som produkt af arv og miljø.
 • Naturalisterne skildrede virkeligheden nærmest fotografisk og lagde stor vægt på detaljer.
 • Skram gik meget langt i sine virkelighedsbeskrivelser. Hun ville grave sandheden frem om, hvad der foregik i soveværelser, lugarer og sjofle knejper.
 • I tråd med naturalisternes litterære program mente hun, at arv virker bestemmende for menneskets muligheder til at handle frit.
 • Amalie Skram blev en vigtig person i forbindelse med skildringen af kvindens stilling i ægteskabet og den seksuelle dobbeltmoral.

 

Broby-Johansen

 • 25. november 1990 – 9. august 1987.
 • Rudolf Kristian Albert Broby-Johansen.
 • Dansk kunstpædagog, kommunist, trotskist, forfatter, engageret debattør og oprører.
 • Oplevede som ung tomheden efter 1. verdenskrig, hvor de borgerlige værdier og idealer var smuldret. Verden var ikke som før, efter at krigen havde vist menneskenes ondskab mod hinanden.
 • Han skrev digte, der gav rystende skildringer af livet bag storbyens facader, skildringer af elendighed og fattigdom.

Emil Bønnelycke

 • 21. marts 1893 – 27. november 1953.
 • Emil Christian Theodor Bønnelycke.
 • Dansk digter.
 • Efter at have arbejdet som kontorist, stilladsarbejder og murerarbejdsmand ernærede han sig fra 1919 udelukkende som forfatter. Han debuterede i 1917 med digtsamlingen Ild og Ungdom.

Martin Andersen Nexø

 • 26. juni 1869 – 1. juni 1954.
 • Dansk forfatter – romaner og noveller.
 • Martin Andersen Nexø var i sin levetid måske mere anerkendt uden for landets grænser end i sit fædreland, idet hans bøger om de fattige og undertrykte specielt blev efterspurgt i Østtyskland og Sovjetunionen.
 • Han er dog med på den liste med forfattere som eleverne skal stifte bekendtskab med i gymnasiet, mens han på kulturkanonen indirekte er repræsenteret i forbindelse med filmene Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren.
 • Socialrealisme og det folkelige gennembrud.

Karen Blixen

 • 17. april 1885 – 7. september 1962.
 • Karen baronesse von Blixen-Finecke.
 • Dansk digter, forfatter og storyteller.
 • Pseudonymerne Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.
 • Nyromantisme og magisk realisme.
 • Efter sin hjemkomst fra Afrika begyndte hun at skrive for alvor. Hun offentliggjorde to noveller i forskellige danske tidsskrifter i 1907 under pseudonymet Osceola, navnet på den Seminole-indianske leder, muligvis inspireret af hendes fars forbindelse til de amerikanske indianere i Wisconsin.
 • Karen Blixen betragtede sig som storyteller.
 • Det ses i forfatterskabet, der følger en traditionel stil af storytelling.
 • Om sin bevidst gammeldags stil nævnte Karen Blixen i flere interview, at hun ønskede at udtrykke en ånd om mod og skæbne, der ikke findes i moderne tid.
 • Desuden er Karen Blixens fortællinger og eventyr intellektuelle og intertekstuelle med hensyn til verdenslitteraturen, ligesom mange af hendes ideer kan spores til romantikken.

Micheal Strunge

 • 19. juni 1958 – 9. marts 1986.
 • Michael Strunge Jensen.
 • Dansk digter og novelleforfatter.
 • Han var en af de vigtigste digtere i den generation af dansk poesi.
 • Pseudonymer Simon Lack og Marcus Hitengel.
 • Den afmagt, Strunge følte over for samfundet og hans vrede og oprør er ofte det mest markante kendetegn ved teksterne. Samtidig rummer han også andre sider, som blandt andet kommer til udtryk ved en niche af erotiske digte.
 • Lola Baidel var noget, han foragtede.

Helle Helle

 • Født 14. december 1965.
 • Helle Olsen.
 • Dansk forfatter – romaner, noveller, børnelitteratur.
 • Minimalisme.
 • Hun er kendt for sin afmålte, realistiske stemme og tematik.

Georg Brandes

 • 4. februar 1842 – 19. februar 1927.
 • Georg Morris Cohen Brandes.
 • Startede det moderne gennembrud.
 • Georg Brandes anses generelt for at have inspireret den modernistiske intellektuelle bevægelse i mellemkrigstiden kendt som kulturradikalisme.